Algemene voorwaarden

Toepassingsgebied

De verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten uitgaande van Janss IT Services bvba. De koper wordt geacht deze voorwaarden integraal te aanvaarden door het enkele feit van de bestelling of de aankoop. Onderhavige voorwaarden hebben voorrang op alle andersluidende bedingen uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van Janss IT Services bvba.

Publiciteit, offerten en prijzen

Alle publiciteit en offerten zijn vrijblijvend en verbinden Janss IT Services bvba slechts na schriftelijke bevestiging. Prijzen via internet (website) zijn alleen geldig voor Belgische klanten. De prijzen vermeld op onze website zijn geldig op de dag van de publicatie op deze website, voor wat de producten betreft die op dat moment uit stock leverbaar zijn.

Producten die moeten worden bijbesteld bij onze leveranciers, kunnen in prijs afwijken op het ogenblik dat ze effectief (opnieuw) beschikbaar zijn; eventuele prijswijzigingen zijn dan een gevolg van prijsveranderingen bij de leverancier, schommelingen in de wisselkoersen of andere externe factoren die wij niet onder controle kunnen hebben. Indien er prijsstijgingen zijn tussen het ogenblik van bestelling en het ogenblik van levering, dan wordt altijd contact opgenomen met de klant vooraleer er effectief geleverd wordt. Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt, zal de koper over de mogelijkheid beschikken deze goederen te weigeren zonder enige kosten.

Verbrekingsvergoeding

De consument heeft het recht om af te zien van de aankoop binnen de daartoe bepaalde wettelijke termijn van zeven werkdagen per aangetekend schrijven, indien er inmiddels niet geleverd werd. Conform artikel 80 van de wet handelspraktijken van 14/07/1991. Na deze termijn zal Janss IT Services bvba de keuze hebben tussen de uitvoering van de overeenkomst of een schadevergoeding ingevolge verbreking van de overeenkomst ten laste van de consument. Deze schadevergoeding wordt forfaitair bepaald op 25 % van nettoprijs.

Levering

De leveringstermijnen worden opgegeven volgens de informatie die ons ter beschikking gesteld wordt door de leveranciers. Bij onredelijke overschrijding van de leveringstermijnen kan de klant het aankoopcontract schriftelijk verbreken zonder enige kost.

De leveringstijden beginnen slechts te lopen de dag dat Janss IT Services bvba in het bezit is van alle noodzakelijke documenten voor het uitvoeren van de bestelling, alsmede van het gevraagde voorschot. De levering en de risico-overdracht geschieden op het ogenblik dat de goederen ter verzending gereed staan in het magazijn van de verkoper en dit werd gemeld aan de koper. Janss IT Services bvba is gerechtigd deelleveringen te doen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de koper. De eigendomsoverdracht van de verkochte goederen vindt slechts plaats vanaf de volledige betaling van het geheel der schuldvorderingen ontstaan uit de handelsbetrekkingen met de koper.

Klachten betreffende levering dienen gedaan per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na de leveringsdatum.

Garantie

Op hardware geldt de wettelijke garantie van twee jaar mbt de niet-conformiteit van de geleverde goederen aan de consumenten, zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad op 21.09.2004. De garantieperiode wordt gerekend vanaf de datum van levering.

Licentievoorwaarden

Voor het gebruik van software gelden de licentievoorwaarden zoals die geleverd worden bij de software. Het openen van de verpakking of het aanvaarden van de elektronische levering impliceert dat daarmee de licentievoorwaarden aanvaard worden en dat Janss IT Services bvba de software niet meer kan terugnemen.

Voor het al dan niet juist functioneren van software, of het gebruik ervan, is Janss IT Services bvba niet verantwoordelijk. Klachten i.v.m. met fouten in de software, of fouten geacht veroorzaakt door de software, worden door de licentieverschaffer of door de uitgever behandeld.

Retentierecht

Janss IT Services bvba heeft een recht van terughouding van herstelde goederen zolang de koper zijn verplichtingen niet is nagekomen betreffende de facturen van de herstelling. Het risico der goederen berust bij de koper.

Eigendomsrecht

Janss IT Services bvba behoudt alle intellectuele eigendomsrechten betreffende alle verstrekte documentatie, tekeningen en software. De koper verschaft zich door het aanschaffen van de door Janss IT Services bvba geleverde software enkel een gebruiksrecht hierover, zonder deze op enige manier aan derden te mogen doorverkopen of ter beschikking stellen.

Betaling

Bij niet betaling 30 dagen na factuurdatum is er zonder ingebrekestelling een interest van tien procent verschuldigd vanaf de datum van de factuur. Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met tien procent, met een minimum van 35 euro ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten.

Bevoegdheid

Alle geschillen in verband met de uitvoering of de uitleg van de contractuele relatie tussen partijen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken te Leuven of van het Vredegerecht van het eerste kanton Leuven.

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?